Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13719

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Study of software testing tools according to the testing levels
Other Titles: Аналіз інструментів тестування програмного забезпечення відповідно до рівнів тестування
Authors: Zasornova, I.
Hovorushchenko, T.
Voichur, O.
Засорнова, І.
Говорущенко, Т.О.
Войчур, О.
Keywords: software;software testing;manual software testing;automated software testing;levels of software testing;програмне забезпечення (ПЗ);тестування ПЗ;ручне тестування ПЗ;автоматизоване тестування ПЗ;рівні тестування ПЗ
Issue Date: 2023
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Zasornova I. Study of software testing tools according to the testing levels / I. Zasornova, T. Hovorushchenko, O.Voichur // Computer Systems and Information Technologies. – 2023. – No 1. – P. 38-46.
Abstract: Recently, software has been intensively used in almost all areas of business. Testing is an integral process of the software life cycle, during which it is proved that the software meets the specified requirements and needs of the customer, thereby ensuring the quality of the software. The article analyses the tools for software testing with their generalisation by levels of testing. The study has shown that there are a number of studies aimed at reviewing and classifying software testing tools. The correct choice of software testing tools is one of the vital elements to ensure the quality of the entire project. However, most studies in the field of testing focus on describing testing methods without directly connecting to the tools that are based on these methods. A specialist's approach to software testing requires additional information about the testing tools currently available. With the increasing complexity of software products and shorter development cycles, it is clear that manual testing cannot deliver the level of quality required by the market. Choosing the wrong testing tools for a project leads to inadequate quality measurements or tool changes during the project. Both wrong choice and change of testing tools during the development process affect the quality of the software product and, as a result, the success of the project as a whole. The classifiers discussed in this paper can be used to select software testing tools appropriately. On the one hand, it can be useful for navigating a wide range of testing subjects, reducing the time required for specialists to find the right solution. On the other hand, it can be used as a short introduction to the rapidly developing field of testing and available testing tools for those who are not experts in this field. The classification can be applied to testing various software projects, depending on the type of software and development methodology
Останнім часом програмне забезпечення (ПЗ) інтенсивно використовується майже в усіх галузях підприємництва. Тестування є невід'ємним процесом життєвого циклу програмного забезпечення, під час якого доводиться, власне, відповідність ПЗ заданим вимогам і потребам замовника, тим самим забезпечується якість ПЗ. В статті проведено аналіз інструментів для тестування ПЗ з узагальненням їх по рівнях тестування. Дослідження показало, що існує ряд досліджень, спрямованих на огляд і класифікацію інструментів тестування ПЗ. Коректний вибір інструментів для тестування ПЗ є одним із життєво важливих елементів для забезпечення якості усього проєкту. Проте більшість робіт у галузі тестування зосереджені на описі методів тестування без прямого підключення до інструментів, які базуються на цих методах. Підхід фахівця до тестування ПЗ вимагає додаткової інформації про доступні на даний момент інструменти тестування. Із зростаючою складністю програмних продуктів та коротшими циклами розробки стає очевидним, що ручне тестування не може забезпечити рівень якості, необхідний для ринку. Неправильний вибір інструментів тестування для проєкту призводить до неадекватних вимірювань якості або заміни інструментів під час проєкту. Як неправильний вибір, так і зміна інструментів тестування в процесі розробки впливають на якість програмного продукту і, як наслідок, на успіх проєкту в цілому. Класифікатори, які розглянуто у роботі, можна використовувати для відповідного вибору інструментів тестування ПЗ. З одного боку, це може бути корисним для орієнтації в широкому предметному полі тестування, скорочуючи час, необхідний спеціалістам для пошуку вірного рішення. З іншого боку, його можна використати як короткий вступ до галузі тестування, що швидко розвивається, і доступних інструментів тестування для тих, хто не є експертом у цій галузі. Проведена класифікація може бути застосована для тестування різноманітних програмних проєктів, залежно від виду ПЗ та методології розробки
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13719
UDC: 004.9: 004.05
Content type: Стаття
Appears in Collections:КСІТ - 2023 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSIT-2023-N1(10)-05.pdf437,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.