Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13721

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Differential approach in the process of professional training of future physical education teacher
Other Titles: Диференційний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
Authors: Pavlyuk, Oksana
Pavlyuk, Yevgen
Rudnichenko, Mykola
Павлюк, Оксана
Павлюк, Євген
Рудніченко, Микола
Keywords: professional training;career formation;core subjects;professional development;system of training;educational process;physical education teachers;професійна підготовка;формування кар’єри;підвищення кваліфікації;система підготовки;навчальний процес;вчителі фізичної культури;профільні предмети
Issue Date: 2023
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Pavlyuk O. Differential approach in the process of professional training of future physical education teacher / O. Pavlyuk, Y. Pavlyuk, M. Rudnichenko // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - С. 6-14.
Abstract: The stages of the future physical education teachers career formation in the Ukrainian higher education system are analyzed, the content and structure of the future physical education teachers career formation are defined and proved; the most essential directions in improving the content structure of sports and teacher education are highlighted. Social and political processes taking place in the modern Ukrainian society show that the faster it moves through scientific and technological progress, improving the welfare of citizens, the more significant is the question of formation the spiritual, mental and physical health of the future teacher, in particular the specialist in physical education. However, in addition to acquiring profound professional knowledge, specialist in physical education should be able to demonstrate his citizenship position and defend the public interests, build and assert personal relationships, self-assert in the process of professional activity, and fully meet the level of modern requirements imposed by new social and economic conditions of modern Ukrainian society. The concept of «pedagogical conditions» is extensively used in the dissertations on the problems of future specialists’ professional training, and therefore it is considered to be appropriate to conduct a deeper methodological analysis of the phenomenon. Analysis of psychological and pedagogical literature indicates that the formation process of any skill can be effectively realized only under certain conditions that reflect its essence and specificity. It is well known that any science as a special form of thought, awareness of a sphere of objective reality has its own peculiar categorical apparatus. There are many scientific approaches to the interpretation of the term "condition". In philosophical.
Проаналізовано етапи становлення кар’єри майбутнього вчителя фізичної культури в системі вищої освіти України, визначено й обґрунтовано зміст і структуру становлення кар’єри майбутнього вчителя фізичної культури; виділено найбільш актуальні напрями удосконалення змістової структури спортивної та педагогічної освіти. Соціально-політичні процеси, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, свідчать про те, що чим швидше воно рухається шляхом науково-технічного прогресу, покращуючи добробут громадян, тим актуальнішим стає питання формування духовного, психічного та фізичного здоров’я майбутнього вчителя, зокрема фахівець з фізичного виховання. Проте, крім набуття глибоких професійних знань, фахівець з фізичного виховання повинен вміти проявляти свою громадянську позицію та відстоювати суспільні інтереси, будувати та утверджувати особисті стосунки, самостверджуватись у процесі професійної діяльності, повною мірою відповідати рівню професійної діяльності. сучасні вимоги, зумовлені новими соціально-економічними умовами сучасного українськопроблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів, а тому вбачається доцільним провести глибший методологічний аналіз явища. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що процес формування будь-якої вміння може ефективно здійснюватися лише за певних умов, які відображають його сутність і специфіку. Загальновідомо, що будь-яка наука як особлива форма мислення, усвідомлення сфери об'єктивної дійсності має свій своєрідний категоріальний апарат. Існує багато наукових підходів до тлумачення терміна «стан». У філософському словнику термін «умова» розглядається як фактор (лат. Factor), тобто рушійна сила, причина будь-якого процесуго суспільства. Поняття «педагогічні умови» широко використовується в дисертаціях з проблем професійної підготовки майбутніх спеціалістів, а тому вбачається доцільним провести глибший методологічний аналіз явища. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що процес формування будь-якої вміння може ефективно здійснюватися лише за певних умов, які відображають його сутність і специфіку. Загальновідомо, що будь-яка наука як особлива форма мислення, усвідомлення сфери об'єктивної дійсності має свій своєрідний категоріальний апарат. Існує багато наукових підходів до тлумачення терміна «стан». У філософському словнику термін «умова» розглядається як фактор (лат. Factor), тобто рушійна сила, причина будь-якого процесу.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13721
UDC: 796
Content type: Стаття
Appears in Collections:PCS - 2023 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PCS-2022-N3-4 (3) 6-14.pdf459,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.