Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13728

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості профілактики соціального сирітства
Other Titles: Рrevention of social orphanhood
Authors: Рідкодубська, Ганна
Ridkodubska, Hanna
Keywords: профілактика;соціальне сирітство;соціальний працівник;усвідомлене батьківство;профілактика соціального сирітства;рrophylaxis;social orphanhood;social worker;realized paternity;prophylaxis of social orphanhood
Issue Date: 2023
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Рідкодубська Г. Особливості профілактики соціального сирітства / Г. Рідкодубська // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - С. 68-71.
Abstract: В праці представлено теоретичний аналіз наукових джерел на вирішення проблеми профілактики соціального сирітства. В роботі представлено сучасна інтерпретація дефініції «профілактика», зміст цього визначення стає багатовимірним, і використовуються для позначення різних напрямів політики, групової та індивідуальної взаємодії. В праці розкрито теоретичні та практичні особливості розробки та здійснення профілактики соціального сирітства в сучасних умовах воєнного конфлікту. Українська система соціальної профілактики – трирівнева модель, здійснення попереджальних заходів первинної, вторинної і третинної профілактики. Проаналізовано сучасну практику роботи соціального працівника щодо зниження кількості соціальних сиріт та розкрито сутність найдієвіших з них. В роботі визначено пріоритетні завдання профілактики соціального сирітства та охарактеризовано різні рівні взаємодії освітнього, соціально-політичного та суспільного середовищі під час реалізації основних моделей профілактики. В процесі профілактики соціального сирітства, залишаються актуальними питання забезпечення ефективності діяльності суб'єктів соціальної роботи щодо раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг, попередження вилучення дитини із сім'ї, зокрема розроблення комплексних соціальних послуг для цієї категорії сімей та впровадження нових технологій соціальної роботи з ними.
An author presented the theoretical analysis of scientific sources on the decision the problem of social orphanhood. An author analysed modern interpretation of definition «prophylaxis», maintenance of this determination becomes multidimensional, and used for denotation of different directions of politics, group and individual cooperation. An author exposed the theoretical and practical features of development and realization the prophylaxis of social orphanhood in the modern terms of military conflict. The Ukrainian system of social prophylaxis is a three-level model, realization of warning events of primary, secondary and tertiary prophylaxis. An author analysed modern practice the work of social worker in relation to the decline of amount of social orphans and essence of most effective is exposed from them. An author defined in-process foreground jobs the prophylaxis of social orphanhood and different even cooperations are described educational, socio-political and public environment during realization of basic models of prophylaxis. In the process prophylaxis of social orphanhood, the questions of providing efficiency activity of subjects of social work remain actual in relation to the early exposure of families that ended up in difficult vital circumstances, grant to them of social services, warning of exception of child from family, in particular development of complex social services for this category of families and introduction of new technology of social work with them.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13728
UDC: 37.013.42
Content type: Стаття
Appears in Collections:PCS - 2023 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PCS-2023-N1 (4) 67-71.pdf411,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.