Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13730

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Determination of pedagogical conditions for effective implementation of pedagogical technology of teachers' selfimprovement in the process of professional activity
Other Titles: Визначення педагогічних умов ефективної реалізації педагогічної технології самовдосконалення викладачів у процесі професійної діяльності
Authors: Pavliyk, Oksana
Chopyk, Tetyana
Pavlyuk, Yevgen
Rudnichenko, Mykola
Павлюк, Оксана
Чопик, Тетяна
Павлюк, Євген
Рудніченко, Микола
Keywords: self-improvement pedagogical technology in the process of professional activity;pedagogical technology;guideline of professional perfection;physical training teachers;pedagogical conditions;самовдосконалення у процесі професійної діяльності;викладачі фізичного виховання;педагогічні умови;орієнтир професійної досконалості;педагогічна технологія
Issue Date: 2023
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Determination of pedagogical conditions for effective implementation of pedagogical technology of teachers' selfimprovement in the process of professional activity / O. Pavliyk, T. Chopyk, Y. Pavlyuk, M. Rudnichenko // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - С. 84-89.
Abstract: Physical Education teachers’ professional self-improvement comprises motivational, activity, informational and operational, gnostic, and communicative components. The level of these components can be assessed by the demand and motivational, functional, theoretical and methodical, communicative, as well as informational and operational criteria. It has been experimentally proved that the following pedagogical conditions contribute to Physical Education teachers’ professional selfimprovement: taking into account teachers’ individual and age peculiarities; encouraging Physical Education teachers to self-improvement in the process of professional activities; provision of choosing personal trajectory of self-improvement taking into account the guidelines for professional development. The designed pedagogical technology aimed at Physical Education teachers’ professional self-improvement consists of four blocks: targeted, content, organizational and active, and control and effective ones. The implementation of this pedagogical technology results in positive dynamics of Physical Education teachers’ professional self-improvement which has been experimentally proved.
Статтю присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Мета полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов ефективної реалізації педагогічної технології самовдосконалення викладачів у процесі професійної діяльності. Використано комплекс методів: аналіз, порівняння, систематизація, метод експертних оцінок, спостереження, бесіди, інтерв’ювання викладачів, анкетування і тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Було визначено головні складники самовдосконалення викладачів фізичного виховання: теоретико-методична обізнаність, педагогічне спілкування, фізичне самовдосконалення та комп’ютерна грамотність. Теоретико-методична обізнаність складається з основ здорового способу життя, форм проведення занять, засобів фізичного виховання, методів контролю (самоконтролю), знання термінології, інноваційних підходів. Самовдосконалення педагогічного спілкування містить невербальний (жестикуляція, міміка, пантоміміка) та вербальні компоненти (словниковий запас, виразність мови, діалог, монолог, полілог). Фізичне самовдосконалення включає фізичні якості (силу, координацію, швидкість, гнучкість та витривалість), фізіологічні показники (серцево-судинна та дихальна системи), морфологічні показники (жировий та м’язові компоненти), рухові вміння (об’єм рухів та техніка рухів). Самовдосконалення комп’ютерної грамотності охоплює вміння працювати з інформацією (Інтернет, використання електронних ресурсів), навички роботи з комп’ютером (робота з офісними програмами, з операційною системою), вміння використовувати комп’ютерні технології (модульне динамічне об’єктноорієнтоване середовище для навчання; електронний документообіг). З метою визначення фізичного стану викладачів підібрано тести для перевірки фізичної підготовленості; фізіологічні показники були визначені за допомогою функціональних проб; для характеристики м’язового компонента викладачів фізичного виховання був застосований індекс розвитку мускулатури. Для якісної оцінки показників фізичної підготовленості, фізіологічних та морфологічних показників розроблено оцінні таблиці за дев’ятибальною системою. Діагностика рівня теоретико-методичної обізнаності, педагогічного спілкування та комп’ютерної грамотності викладачів фізичного виховання здійснювалася за допомогою розроблених нами анкет. Визначення мотивації до самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності проводилося на підставі «Опитувальника для визначення джерел мотивації» (Дж. Барбуто, Р. Сколл). Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено такі педагогічні умови самовдосконалення викладачів фізичного виховання в процесі професійної діяльності: урахування індивідуальних та вікових особливостей викладачів, забезпечення вибору власної траєкторії самовдосконалення з урахуванням орієнтиру професійного самовдосконалення, посилення мотивації викладачів фізичного виховання до самовдосконалення у процесі професійної підготовки. Розроблено та науково обґрунтовано модель педагогічної технології самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. Отримані результати експериментальної роботи свідчать про те, що впроваджені педагогічні умови сприяють успішному самовдосконаленню викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності. На основі проведеного педагогічного експерименту відбулися статистично значущі зміни у рівнях самовдосконалення, що засвідчили позитивну динаміку самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності в експериментальній групі та підтвердили ефективність розробленої технології.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13730
UDC: 304
Content type: Стаття
Appears in Collections:Psychology travelogs - 2023 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PCS-2023-N1 (4) 84-89.pdf402,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.