Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/254

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Способи підвищення завадостійкості оброблення сигналів з фазовою маніпуляцією у цифрових супутникових каналах передавання інформації
Authors: Бойко, Ю.М.
Keywords: завадостійке кодування;каскадне кодування;сигнально-кодова конструкція;Antinoise coding;cascade coding;signal-code construction
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бойко, Ю. М. Способи підвищення завадостійкості оброблення сигналів з фазовою маніпуляцією у цифрових супутникових каналах передавання інформації [Текст] / Ю. М. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – № 6. – С. 144-156.
Abstract: Проведений аналіз особливостей обробки дискретних сигналів у супутникових системах зв’язку із врахуванням способів забезпечення завадостійкого приймання та мінімізації ефекту стрибків фази при демодуляції фазо-модульованих сигналів. Сформовано модель супутникового каналу передавання інформації із каскадним кодуванням. Розроблено розгорнуту схему цифрового супутникового каналу передавання інформації із зовнішнім, внутрішнім кодером та перемежовуванням. Дані рекомендації відносно виду та структури елементів каскадного кодера. Наведено аналітичні залежності та результати досліджень для опису ймовірності бітової помилки складових каскадного кодера. Засобами імітаційного моделювання Matlab-Simulink досліджено основні характеристики та особливості роботи супутникового каналу передавання інформації із каскадним кодуванням та квадратурною модуляцією.
Conducted analysis of features of treatment of discrete signals in satellite communication networks with the account of methods of providing of steady the hindrances acceptance and minimization of effect of jumps of phase at treatment а phase is modulation signals. The model of satellite channel of passed to information is formed with a cascade code. The unfolded chart of digital satellite channel of passed to information is developed with external, internal device of code and interleaver. These recommendations are in relation to a kind and structure of elements of cascade device of code. Analytical dependences, and results of researches, are resulted, and for description of probability of bit error of constituents of cascade device of code. By facilities of imitation design of Matlab-Simulink probed basic descriptions and features of work of satellite channel of passed to information with a cascade code and quadrature modulation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/254
UDC: 621.317.73
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2012 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.15.pdf539,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.