Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2653

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, розташованих на території Хмельницької області
Other Titles: Analysis of high environmental hazards located in the territory Khmelnytsky region
Authors: Дячук, Андрій Олександрович
Dyachuk, A.
Keywords: экологическая безопасность;Хмельницкая область;угроза;радионуклиды;защита человека;екологічна безпека;Хмельницька область;загроза;захист людини
Issue Date: 2013
Citation: Дячук А. О. Аналіз об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, розташованих на території Хмельницької області [Електронний ресурс]/ А. О. Дячук // Питання біоіндикації та екології. - 2013. - Вип. 18, № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pbte_2013_18_1_3.pdf. - Назва з екрана
Abstract: У статті проведено аналіз найбільш небезпечних підприємств і виробництв, які розміщені на території Хмельницької області, а також прямо чи опосередковано впливають на людину і навколишнє середовище. Розглянуто головні складові забруднень території регіону, його повітряного простору та речовини, що впливають на здоров'я людини. Автором зроблено висновки, які дадуть можливість знизити антропогенний і техногенний вплив на територію і жителів області.
В статье проведен анализ наиболее опасных предприятий и производств, которые размещены на территории Хмельницкой области, а также прямо или косвенно влияют на человека и окружающую среду. Рассмотрены главные составляющие загрязнений территории региона, его воздушного пространства и вещества, влияющие на здоровье человека. Автором сделаны выводы, которые дадут возможность снизить антропогенное и техногенное влияние на территорию и жителей области.
The analysis of the most dangerous industries and industries that is located in the Khmelnitsky region, as well as direct or indirect impact on humans and the environment. Considered the main components of pollution of the region, his air space and matter affecting human health. The authors concluded that give an opportunity to reduce man-made and man-made impact on the territory and people of the region.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2653
UDC: 504(477):323(477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pbte_2013_18_1_3 (1) (1).pdf238,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.