Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2688

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів
Other Titles: Лексико-семантическая типология центральноподильських гидронимов
Lexical-semantic typology thydronyms of Central Podillia
Authors: Коханська, А.О.
Kohanska, A.А.
Keywords: лексико-семантична типологія;відапелятивний;відонімний;фітофорна лексика;зоофорна лексика;географічний термін;відприкметниковий;віддієслівний;відойконімний;відантропонімний;відгідронімний;lexical-semantic classification;from general name;from proper name;from own names of cities;villages;from own names of people;from own names of rivers
Issue Date: 2014
Publisher: ХмЦНІІ
Citation: Коханська А. О. Лексико-семантична типологія центральноподільських гідронімів / А. О. Коханська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 7. – С. 87-91.
Abstract: У статті подається загальна характеристика лексико-семантичної класифікації гідронімів Центрального Поділля. Розглядаються відапелятивні власні назви річок, твірними основами яких є географічні терміни (зокрема й народні), зоофорна та фітофорна лексика, а також дієслова і прикметники, та відонімні назви, які походять від ойконімів, антропонімів, гідронімів та мікротопонімів. Окремо виділяються складні та складені гідроніми і назви з невідомою етимологією.
В статье дается общая характеристика лексико-семантической классификации гидронимов Центрального Подолья. Рассматриваются отапеллятивные названия рек, образующими основами которых являются географические термины (в том числе и народные), зоофорная и фитофорная лексика, а также глаголы и прилагательные, и отонимные названия, происходящие от ойконимов, антропонимов, гидронимов и микротопонимов. Отдельно выделяются сложные и составные гидронимы и названия с неизвестной этимологией.
General description of lexical-semantic classification hydronyms of Central Podillia is submitted in article. From general proper names of rivers and from own proper names are considered. Bases of from general proper names of hydronyms are geographical terms (including national), and from names of animal and plants, verbs and adjectives. From own hydronyms have bases with own names of cities, villages, people or rivers, complex and composite hydronyms and names with unknown etymology.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/2688
UDC: 811.16.2’373.2(477.43)
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коханська.doc59,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.