Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9102

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Плоска контактна задача для пружної смуги з початковими напруженнями, підсиленої нескінченним неоднорідним стрингером
Other Titles: The plane contact problem for an initially stressed elastic strip reinforced by an infinite inhomogeneous stringer
Authors: Діхтярук, Микола Миколайович
Dikhtyaruk, N.N.
Keywords: контактна задача;початкові (залишкові) напруження;початкові деформації;contact problems;the linearized elasticity theory resiliency;resilient protective strap;initial (residual) tension;initial deformations
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Президія Національної академії наук України
Citation: Діхтярук М. М. Плоска контактна задача для пружної смуги з початковими напруженнями, підсиленої нескінченним неоднорідним стрингером / М. М. Діхтярук // Доповіді Національної академії наук України : наук.-теорет. журн. Президії НАН України. – Київ, 2019. – № 12. – С. 27-32.
Abstract: В рамках лінеаризованої теорії пружності розглядається плоска контактна задача про передачу навантаження від нескінченного неоднорідного стрингера до затисненої однією гранню пружною смуги з початковими (залишковими) напруженнями. Дослідження проведені в загальному вигляді для теорії великих початкових деформацій і різних варіантів теорії малих початкових деформацій при довільній структурі пружного потенціалу. Вивчається вплив наявності початкових (залишкових) напружень в смузі на закон розподілу контактних напружень по лінії контакту з нескінченним неоднорідним стрингером. Виходячи з припущення про те, що стрингер одночасно навантажується вертикальними і горизонтальними силами, слід зазначити, що стрингер в вертикальному напрямку згинається як звичайна балка, а в горизонтальному напрямку стискується або розтягується, як звичайний стрижень з кінцевою жорсткістю, який знаходиться в одновісному напружено-деформованому стані. Задача математично формулюється як система інтегро-диференціальних рівнянь щодо невідомих контактних напружень. Надалі отримується розв’язуюча система рекурентних систем інтегро-диференціальних рівнянь. Використовуючи перетворення Фур'є, система розв'язується в замкнутому вигляді. В кінцевому результаті вирази для контактних напружень представлені у вигляді інтегралів Фур'є.
In the frame of linearized elasticity theory, the plane contact problem of load transmission from an infinite inhomogeneous stringer to an elastic strip which is jammed at one edge and undergoes the action of initial (residual) stresses is considered. The study is carried out in the general form within the theory of high initial strains, as well as within various versions of the theory of low initial strains, at any structure of the elastic potential. The effect of the presence of initial (residual) stresses in the strip on the law of distribution of stresses on the line of contact with the infinite inhomogeneous stringer is studied. If the stringer is simultaneously loaded by vertical and horizontal forces, it is bended in the vertical direction as an ordinary beam and is compressed or stretched as an ordinary rod with finite stiffness, being in the uniaxial stress-strain state. The problem is posed mathematically as a system of integro-differential equations for the unknown contact stresses. Then the resolving system of recurrence systems of integro-differential equations is constructed and solved in the closed form with the use of the Fourier transformation. The contact stresses are given in the form of Fourier integrals.
Description: Розглядається контактна взаємодія попередньо напружених смуг з нескінченним неоднорідним стрингером.. Досліджується вплив початкових напружень на закон розподілу контактних зусиль в області контакту на прикладі однієї накладки (стрингера).Всі дослідження проведено в рамках лінеаризованої теорії пружності у випадку пружних потенціалів довільної структури.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9102
ISSN: 1025-6415
UDC: 539.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-32. Dikhtyaruk.pdf83,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.