Моніторинг морфо-функціональних показників кваліфікованих гравців, що спеціалізуються у регбі-7

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Квасниця, Олег
Тищенко, Валерія
Квасниця, Ірина
Kvasnytsya, Oleg
Tyshchenko, Valeria
Kvasnytsya, Iryna
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький національний університет
Анотація
У роботі представлені дослідження науковців, які характеризуються концентрацією уваги на процесі підготовки спортсменів, що спеціалізуються у регбі-7. Сучасні напрацювання дають можливість стверджувати, що такі морфологічні показники, як розміри тіла, склад та маса тіла, є важливими складовими оцінювання підготовленості спортсменів до змагань, а також відбору до спортивної команди. Мета статті полягала у теоретичному та експериментальному дослідженні значущості морфологічних показників кваліфікованих регбістів команди «Поділля» (м. Хмельницький) як інформативного показника керування тренувальним процесом гравців різних ігрових амплуа у регбі-7. Для досягнення поставленої мети було проведено педагогічне дослідження антропометричних показників та складу тіла спортсменів. Використовувались інструментальні методи визначення складу тіла біоімпедансним методом на вагах-аналізаторах «TANITA–RD545». У дослідженні брали участь 12 спортсменів, які є провідними гравцями команди «Поділля» (м. Хмельницький). У ході дослідження виявлені відмінності, пов’язані з антропометричними показниками гравців команди залежно від позиції, яку спортсмен займає в грі: нападники зазвичай вищі та мали більшу масу тіла, на відміну від захисників. Водночас, морфологічні показники, отримані в ході тестування спортсменів свідчать, що індекс маси тіла (ІМТ) у 86% спортсменів знаходиться в межах фізіологічної норми, у 14% – дещо вищий від нормальної фізіологічної норми. Аналіз компонентного складу тіла регбістів, свідчать, що вміст жирової тканини був вищим у нападників, але перебував у межах фізіологічної норми у відповідності до антропометричних даних спортсменів або наближався до найвищої позначки норми. Вміст м’язової тканини статистично також вищий у форвардів. У всіх спортсменів вміст води є в межах фізіологічної норми. У нашому дослідженні встановлено, що більша вага форвардів супроводжувалася більшим вмістом маси жиру в тілі спортсменів. Зазначимо, що відсоток жирової маси регбістів команди «Поділля» (м. Хмельницький) був вищим за показники гравців клубних команд Нової Зеландії, Австралії та Іспанії. У ході педагогічного дослідження доведено значущість морфологічних показників для моніторингу стану спортсменів у регбі-7 в залежності від ігрових амплуа.
The paper presents research focused on the process of athletes training specializing in rugby-7. Current research outcomes enable to state that such morphological indices as body frame, body weight and composition are important components of evaluation of athletes’ preparedness to competition as well as to being selected to a sports team. The aim of the article lies in theoretical and experimental research of morphological indices significance of “Podillya” (Khmelnytskyi) rugby players as an informative index of training process management for players at various positions in rugby-7. To achieve the aim, pedagogical analysis of athletes’ anthropometric indices and body weight has been done. Instrumental methods to define body composition using bioimpendence method and “TANITA–RD545” smart scales were used. 12 leading athletes of “Podillya” (Khmelnytskyi) team took part in the research. The research has revealed differences related to anthropometric indices of team players depending on their positions – players on offense are usually higher and weight more compared to defenders. At the same time, morphological indices obtained during athletes testing prove that body weight index (BWI) is within physiological norm of 86% of athletes; with 14% of athletes this index slightly exceeds physiological norm. Analysis of rugby players’ body composition proves that the content of fatty tissue was higher with forwards but it was within physiological norm in accordance with anthropometric data of athletes or was approximated to the highest point. The content of muscle tissue was statistically higher with forwards. All athletes had water content within physiological norm. Our research has revealed that higher weight of forwards was accompanied with a higher content of body fat. It should be noted that percentage of fatty weight of “Podillya” (Khmelnytskyi) rugby players was higher than the one of players of teams from New Zealand, Australia, and Spain. During the pedagogical research morphological indices significance for monitoring of the state of athletes in rugby-7 depending on their positions has been proven.
Опис
Ключові слова
морфо-функціональні показники, ігрове амплуа, кваліфіковані гравці, регбі-7, morpho-functional indices, poistion, qualified rugby players, rugby-7
Бібліографічний опис
Квасниця О. Моніторинг морфо-функціональних показників кваліфікованих гравців, що спеціалізуються у регбі-7 / О. Квасниця, В. Тищенко, І. Квасниця // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. - 2023. - № 1. - P. 6-12.
Зібрання