Особистісна компонента професійної компетентності майбутніх професіоналів з фізичної культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Дутчак, Ю.В.
Сущенко, Л.П.
Dutchak, Yu.
Sushchenko, L.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті проведено дослідження з метою визначення сутності та змістової характеристики особистісної компоненти професійної компетентності майбутніх професіоналів з фізичної культури, яка формується у закладах вищої освіти. Враховуючи теоретичні розробки вчених і власний досвід викладацької діяльності, у структурі професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, яка формується у закладах вищої освіти, було виокремлено мотиваційний гносеологічний, креативно-діяльнісний та особистісний компоненти. Стартовими настановами при структуруванні професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури було те, що кожний компонент у сукупності характеризує певну властивість, здатність або здібність особистості, що опосередковано чи безпосередньо визначає ефективність реалізації професійних функцій педагогічного фахівця. Встановлено, що особистісний компонент професійної компетентності майбутніх професіоналів з фізичної культури, яка формується у закладах вищої освіти, детермінований здібностями особистості, які забезпечують ефективну професійну діяльності, як у закладах вищої освіти, так і у закладах загальної середньої освіти. Акцентовано увагу на тому, що ефективна діяльність майбутніх професіоналів у сфері фізичної культури можлива у випадку сформованості професійно-важливих особистісних якостей. Обґрунтовано, що показниками особистісної компоненти професійної компетентності майбутніх професіоналів з фізичної культури компоненти є: здатність до емпатії, комунікативні та організаторські здібності, лідерські якості та стресостійкість.
The research is aimed at definition of the essence and content personality component characteristics of future specialists in physical culture, which is formed in higher educational establishments. Taking into account theoretical developments of researchers and our personal teaching experience, motivational gnoseological, creative and activity, personality components have been pointed out in the structure of professional competence of master students at physical culture secondary education, which is formed in higher educational establishments. Starting directives at structuring of professional competence of master students at physical culture secondary education lied in the fact that each component overall characterizes a certain feature, ability or capability of a person, which indirectly or directly determines effectiveness of a pedagogical specialist’s professional functions realization. It has been revealed that personality component of professional competence of future specialists in physical culture, which is formed in higher educational establishments, is determined by person’s capabilities that ensure effective professional activity in both higher educational and secondary education establishments. Focus has been shifted to the fact that effective activity of future professionals in the sphere of physical culture is feasible if professionally-important personal qualities have been formed. It has been substantiated that indices of professional competence personality ent of future professionals in physical culture are as follows: ability to empathy, communication and organizational skills, leadership qualities, and stress resistance.
Опис
Ключові слова
особистісна компонента, професійна компетентність, майбутні професіонали з фізичної культури, заклади вищої освіти, personality component, professional competence, future professional in physical culture, higher educational establishments
Бібліографічний опис
Дутчак Ю. В., Сущенко Л. П. Особистісна компонента професійної компетентності майбутніх професіоналів з фізичної культури // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. Київ, 2022. Вип. 12 (158) 2022. С. 46-49.