PCS - 2022 рік

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Цифрова трансформація як пріоритет діяльності ДЮСШ
  (Хмельницький національний університет, 2022) Дутчак, Юрій; Антонець, Василь; Dutchak, Yurii; Antonets, Vasyl
  У статті проведено дослідження з метою встановлення можливості використання інформаційнокомунікаційних засобів для підвищення ефективності діяльності позашкільних навчальних закладів спортивного профілю. Враховуючи дослідження вітчизняних та закордонних вчених встановлено, що питання цифрової трансформація у сфері фізичної культури і спорту ними розглядаються доволі фрагментарно. Встановлено невідповідність стану цифрової трансформації сфери вітчизняного спорту і фізичної культури сучасним тенденціям розвитку спорту у світі та неможливість виконання актуальних завдань існуючими методами без використання інформаційних технологій. Цифрова трансформація (діджиталізація) означає дію або процес з оцифрування; перетворення аналогових даних (зображень, відео- та текстових матеріалів) у цифрову форму, діджиталізація – запровадження або збільшення використання організаціями, в певній галузі, країні тощо цифрових і комп’ютерних технологій. Виокремлено сім індикаторів, що впливають на ефективність та пов’язані з діджиталізацією діяльності позашкільного навчального закладу спортивного профілю, а саме: ефективна співпраця з меценатами та спонсорами; спрощення процедури отримання медичного дозволу на тренування чи участь у змаганнях з різних видів спорту через розроблення та впровадження механізму взаємодії електронної картки спортсменів з медичною електронною карткою; запровадження електронної системи спортивного сходження спортсмена від першого тренера та фахівців, дотичних до його зростання; прозоре фінансування як окремого спортсмена так і відділень ДЮСШ на основі публічної ІТ-платформи та ефективний розподіл фінансових ресурсів; визначення критеріїв ефективності роботи відділень ДЮСШ, оцифрування їх діяльності та прозорий автоматизований розподіл фінансових ресурсів; створення технічного механізму для отримання зворотного зв’язку щодо якості наданих фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг населенню та вжиття оперативних заходів у разі виявлених порушень; рейтингування спортсменів та їх тренерів відбувається в автоматичному режимі; додаткового стимулювання діяльності тренерських кадрів. Шляхом опитування тренерів-викладачів встановлено ієрархію індикаторів для ефективності діяльності ДЮСШ.
 • Документ
  Differential approach in the process of professional training of future physical education teacher
  (Хмельницький національний університет, 2022) Pavlyuk, Oksana; Pavlyuk, Yevgen; Rudnichenko, Mykola; Павлюк, Оксана; Павлюк, Євген; Рудніченко, Микола
  The stages of the future physical education teachers career formation in the Ukrainian higher education system are analyzed, the content and structure of the future physical education teachers career formation are defined and proved; the most essential directions in improving the content structure of sports and teacher education are highlighted. Social and political processes taking place in the modern Ukrainian society show that the faster it moves through scientific and technological progress, improving the welfare of citizens, the more significant is the question of formation the spiritual, mental and physical health of the future teacher, in particular the specialist in physical education. However, in addition to acquiring profound professional knowledge, specialist in physical education should be able to demonstrate his citizenship position and defend the public interests, build and assert personal relationships, self-assert in the process of professional activity, and fully meet the level of modern requirements imposed by new social and economic conditions of modern Ukrainian society. The concept of «pedagogical conditions» is extensively used in the dissertations on the problems of future specialists’ professional training, and therefore it is considered to be appropriate to conduct a deeper methodological analysis of the phenomenon. Analysis of psychological and pedagogical literature indicates that the formation process of any skill can be effectively realized only under certain conditions that reflect its essence and specificity. It is well known that any science as a special form of thought, awareness of a sphere of objective reality has its own peculiar categorical apparatus. There are many scientific approaches to the interpretation of the term "condition". In philosophical.
 • Документ
  Сучасні оздоровчі технології відновлення здоров’я спортсменів
  (Хмельницький національний університет, 2022) Базильчук, В.; Базильчук, О.; Bazylchuk, V.; Bazylchuk, O.
  Авторами здійснено аналіз літературних джерел за даною проблематикою. Проведено опитування серед кваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту та спортивних лікарів з метою вивчення застосування різновидів СПА-технологій у відновленні здоров’я спортсменів після навантажень або захворювань
 • Документ
  Аналіз й узагальнення психологічної підготовки спортсменів
  (Хмельницький національний університет, 2022) Чопик, Т.; Рудніченко, М.; Chopyk, T.; Rudnichenko, M.
  У статті проаналізовано та узагальнено проблему психологічної підготовки спортсменів. Визначено та уточнено сутність загальної та спеціальної психологічної підготовки спортсменів, визначено ряд визначальних особливостей психологічної підготовки спортсменів щодо удосконалення важливих для спорту властивостей особистості.
 • Документ
  Визначення модельних характеристик траєкторії руху штанги у підніманні на груди важкоатлетками високої кваліфікації
  (Хмельницький національний університет, 2022) Антонюк, О.; Antoniuk, O.
  У статті досліджено змагальну діяльність важкоатлеток високої кваліфікації та проведено аналіз траєкторії руху штанги у першій вправі поштовху – підніманні штанги на груди. Основною метою дослідження було визначити типи траєкторії рухів штанги у підніманні на груди важкоатлетками високого класу. У дослідженнях проаналізовано спроби 140 важкоатлеток високої кваліфікації. В результаті аналізу успішних спроб у піднімані штанги на груди під час виступу на міжнародних змаганнях вдалось отримати співвідношення володіння важкоатлетками високої кваліфікації горизонтальної траєкторії руху у ввідповідності до різних вагових категорій. В результаті проведеного дослідження отримано дані, що показують значну перевагу використання важкоатлетками високої кваліфікації першого типу (А) траєкторії руху штанги у підніманні на груди. Встановлено, що у підніманні штанги на груди другий тип траєкторії (В) більше використовуються спортсменками легких вагових категорій (48-58 кг). Встановлено, що спортсменки (53) та найважчої вагової категорії (+75) в переважній більшості володіють (С) типом траєкторії руху штанги.
 • Документ
  Особливості структури та змісту загальної фізичної підготовленості кваліфікованих гравців, що спеціалізуються у регбі-7
  (Хмельницький національний університет, 2022) Квасниця, О.; Тищенко, В.; Квасниця, І.; Kvasnytsya, O.; Tyshchenko, V.; Kvasnytsya, I.
  У роботі представлені особливості структури та змісту загальної фізичної підготовленості кваліфікованих регбістів, що спеціалізуються у регбі - 7. Наразі зростаюча конкуренція на вітчизняній спортивній арені висуває значні вимоги до рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості як окремих гравців, так і команд в цілому. Отже, фундаментальним для ефективної змагальної діяльності спортсменів є високий рівень їхньої фізичної підготовленості. Мета статті полягала у вивченні структури та змісту загальної фізичної підготовленості регбістів різного рівня підготовленості. Для досягнення поставленої мети було проведено педагогічне спостереження за рівнем розвитку фізичних якостей гравців команд-учасниць чемпіонату України з регбі-7 сезону 2021 року. Даними для визначення рівня фізичної підготовленості кваліфікованих регбістів слугували п’ятнадцять загальноприйнятих тестів, які використовуються у спортивних іграх. Для проведення експерименту команди, що брали участь у чемпіонаті України з регбі-7 сезону 2021 року, ми розділили на дві групи згідно їх положення у турнірній таблиці. Порівняльний аналіз рівня загальної фізичної підготовленості гравців команд суперліги чемпіонату України сезону 2021 року з регбі-7 свідчить, що за більшістю її показників (7 з 10-ти) регбісти провідних команд з високою достовірністю (p ≤ 0,01) переважали гравців команд, які посіли п’яте–восьме місця у турнірній таблиці. Загалом отримані дані адекватно відображають рівень спортивної майстерності гравців зазначених команд, зокрема за місцями, які посідали команди на час тестування, а отже, свідчать про те, що застосовані тести прямо або опосередковано відображають ступінь готовності регбістів до змагальної діяльності. Результати дослідження доводять високу значущість фізичних кондицій в структурі готовності регбістів до ефективної змагальної діяльності.
 • Документ
  Інтелектуальна інформаційна технологія для організації змагань з плавання
  (Хмельницький національний університет, 2022) Гнатчук, Я.; Hnatchuk, Y.
  На сьогоднішній день судді змагань весь час самостійно займалися організаційними питаннями, такими як: створення єдиної бази учасників, складання рейтингу та протоколів, формування запливів, сортування учасників за різними категоріями, підрахунок балів FINA, перевіркою на нову категорію, тощо. Представлена інтелектуальна інформаційна технологія для організації змагань з плавання спрощує процес формування різних видів протоколів змагань, що значно економить час і підвищує продуктивність праці суддів і працівників, які організовують змагання з плавання. Правила формування протоколів, метод і структурна схема інтелектуальної інформаційної технології для організації змагань з плавання вперше розроблені автором.
 • Документ
  Удосконалення безпекових умінь майбутніх учителів фізичної культури
  (Хмельницький національний університет, 2022) Солтик, О.; Солтик, І.; Soltyk, O.; Soltyk, I.
  Статтю присвячено дослідженню безпекових умінь майбутніх учителів фізичної культури. Серед головних безпекових умінь вчителя фізичної культури визначено: уміння безпомилково виконувати поставлені завдання, уміння прогнозувати потенційні небезпеки. У статті представлено методику та шкалу оцінювання даних умінь. Удосконалення визначених безпекових умінь продемонстровано через реалізацію педагогічної умови: «Спрямування педагогічної практики на вирішення комплексних навчальних, оздоровчих і виховних завдань». Проведений педагогічний експеримент довів дієвість запропонованих педагогічних впливів, що підтверджено значимими змінами рівнів сформованості безпекових умінь майбутніх учителів фізичної культури в експериментальній групі по відношенню до контрольної групи.
 • Документ
  Сучасні аспекти використання дихальних вправ в практиці фізичного терапевта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
  (Хмельницький національний університет, 2022) Майструк, М.; Maistruk, M.
  Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) - це поширена патологія дихальної системи, яка появляється незворотними змінами дистальних відділів дихальних шляхів. У зв’язку з погіршенням світової екологічної ситуації щорічно статистична реєстрація захворюваності на ХОЗЛ зростає. Рівень летальності при цій патології залишається високим. В програму реабілітації хворих обов'язково включаються дихальні вправи. Основними серед них були статичне дихання, динамічне дихання, статичне діафрагмальне дихання, довільно кероване або локалізоване дихання, спеціальні дихальні вправи та дихальні вправи з дозованим опором. Звукова гімнастика передбачала спеціальні вправи, пов'язані з вимовою звуків і їх сполучень у визначеній послідовності та визначеним способом. Застосовували також респіраторну гімнастику. Метою роботи було визначити особливості застосування дихальних вправ у фізичній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Розробка сучасних аспектів використання дихальних вправ в практиці фізичного терапевта у хворих н хронічне обструктивне захворювання легень ХОЗЛ - це поширена патологія дихальної системи, яка появляється незворотними змінами дистальних відділів дихальних шляхів, яка призводить до істотного економічного й соціального збитку, в наслідок цього виникає об’єктивна потреба розробки та впровадження індивідуальних програм фізичної реабілітації цієї категорії пацієнтів. Дихальні вправи – є обов’язковим складовим усіх програм фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.
 • Документ
  Results of experimental verification of the realization of pedagogical technology of pe teachers’ self-improvement in the process of professional activity at various stages of professional development
  (Хмельницький національний університет, 2022) Pavlyuk, O.; Skaliy, O.; Pavlyuk, Y.; Павлюк, О.; Скалій, О.; Павлюк, Є.
  The article deals with the issue of professional development and peculiarities of self-improvement of teachers of physical education. The aim of the research is to define components of self-improvement of teachers of physical education at various stages of professional development, and to theoretically substantiate and experimentally check realization of pedagogical technology of teachers’ self-improvement in the process of professional activity. Teachers of physical education from higher educational establishments took part in the experiment. A number of methods were used: analysis, comparison, systematization, survey, discussion, teachers interviewing, questionnaire, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics, and graphic display of results. Results of the stating experiment proved discrepancy of the actual state of components of PE teachers’ self-improvement in the process of activity of professional perfection guideline. In order to define physical state of PE teachers, tests aimed at physical preparedness have been selected; physiological indices have been defined with the help of functional tests; to characterize muscle component of PE teachers, muscular system development index has been used. For a good evaluation of indices of physical preparedness, physiological, and morphological indices, 9-grade evaluation charts have been developed. Analysis of the level of theoretical and methodological preparedness, pedagogical communication, and computer literacy of PE teachers was done with questionnaires developed by us. Definition of motivation to self-improvement of teachers of physical education in the process of professional activity was done on the basis of the “Motivation Sources Inventory” (J. Barbuto, R. Scholl). Also, results of practical experience allowed to elaborate the structure of self-improvement of teacher of physical education, which includes the following components: theoretical and methodological knowledge, pedagogical communication, physical self-improvement, computer literacy and personal view on self-improvement of teachers of physical education in the process of professional activity, which we define as an individual process of improvement of professionally-significant components of activity oriented on “Professional I-ideal”. “Professional I-ideal” is construed by us as a concept of professional qualities and features that a teacher must possess being oriented on professional requirements.
 • Документ
  Як не пропустити фізичному терапевту депресію у пацієнта?
  (Хмельницький національний університет, 2022) Андрійчук, О.; Ульяницька, Н.; Сітовський, А.; Грейда, Н.; Andriіchuk, O.; Ulianytska, N.; Sitovskyi, A.; Hreida, N.
  Депресія була й залишається актуальною проблемою сьогодення, що викликає значні медико-соціальні наслідки. Існує декілька видів депресії, котрі мають свої діагностичні критерії. У сучасній організації охорони здоров’я належне місце займає стратегія скринінгу депресії, яка дозволяє забезпечити ранній початок адекватного лікування та комплексної реабілітації. Метою роботи було встановлення відсоткового відношення пацієнтів з депресією та пацієнтів з підозрою на депресію при звернені до лікарів та професіоналів галузі охорони здоров’я. Результати дослідження: пацієнти з депресією звертаються за медичною допомогою з різними скаргами. Відсоткове відношення пацієнтів з депресією коливається від 20% до 3%. Найбільше звертаються до фізичного терапевта (20%), кардіолога та онколога (18%), найменше до офтальмолога та гематолога (4%), стоматолога (3%). Щодо відсоткового відношення пацієнтів, у яких є підозра на депресію, то їх кількість коливається від 42% (пацієнти онколога) до 6% (пацієнти стоматолога). Отримані результати підтверджують актуальність обраної тематики та підкреслюють необхідність проведення скринінгу депресії пацієнтам з групи ризику та підозрою на депресію.
 • Документ
  Європейський досвід становлення та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти
  (Хмельницький національний університет, 2022) Дутчак, Ю.; Антонець, В.; Dutchak, Yu.; Antonets, V.
  Стаття присвячена дослідженню досвіду становлення та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Європі. Зазначено, що забезпечення якості вищої освіти є пріоритетним напрямком розвитку Європейського Союзу загалом, та національним пріоритетом, зокрема та передбачає ставлення до вищої освіти як найвищої цінності, запоруки суспільному прогресу, національної безпеки, конкурентоспроможності країни, закладів вищої освіти та окремої особи. Встановлено, три періоди формування системи забезпечення якості вищої освіти в Європі. Виокремлено цілі та завдання Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти, тобто розвивати процеси та системи забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Залучення до процесів забезпечення якості вищої освіти, особливо зовнішніх стейкхолдерів, дозволяє європейським системам вищої освіти проявляти якість і збільшувати прозорість, що сприяє побудові взаємодовіри і кращому визнанню їхніх кваліфікацій, програм та інших послуг. Зазначено, що на розвиток Європейської системи забезпечення якості вищої освіти мають суттєвий вплив Європейські форуми із забезпечення якості, які проводяться щорічно, починаючи з 2006 року, у різних країнах Європи. На даних форумах розглядаються найбільш актуальні питання пов’язані з підвищенням якості вищої освіти.
 • Документ
  До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у процесі фахової підготовки
  (Хмельницький національний університет, 2022) Павлюк, Є.; Скалій, О.; Pavlyuk, Y.; Skaliy, O.
  У роботі висвітлено результати дослідження сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у процесі фахової підготовки за мотиваційно-ціннісним, гностичним, професійно-особистісним, діяльнісно-практичним та аналітичним критеріями в експериментальних та контрольних групах. Виявленно суттєві покращення усіх критеріїв професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у процесі фахової підготовки. Це дозволяє стверджувати, що позитивна динаміка фомування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у процесі фахової підготовки відбувається успішно за рахунок упроваджених організаційно-педагогічних умов професійного становлення таких фахівців у фаховій підготовці.
 • Документ
  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти
  (2022) Чопик, Т.; Chopyk, T.
  У статті проаналізовано та розглянуто проблему професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти на основі використання компетентісного підходу. Визначено та обґрунтовано методику професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти, яка полягає у запровадженні компетентісного підходу та модульних технологій навчання
 • Документ
  Інформаційна складова в реабілітаційному процесі хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
  (Хмельницький національний університет, 2022) Майструк, М.; Maistruk, M.
  Хронічне обструктивне захворювання легень - поширене захворювання, яке можна попередити та лікувати. У статті наведено сучасні дані щодо поширення хронічного обструктивного захворювання легень, показники смертності, витрати на лікування та прогностичні дані ВООЗ на майбутнє. Обгрунтовано необхідність проведення фізичної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з обов’язковим акцентом на інформаційну складову. Запропонований алгоритм проведення інформаційної роботи з хворими на хронічне обструктивне захворювання легень складається з блоку співбесід, інформаційного блоку та блоку рекомендацій. Наголошується на тому на тому, що інформаційна складова може постійно вдосконалюватися, з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта та етапу реабілітації. Поради щодо способу життя включають припинення паління хворими, дотримання дієти, застосування дихальної гімнастики й, у разі потреби, раціональне працевлаштування. Метою роботи було науково обґрунтувати та розробити алгоритм самостійного застосування хворими на ХОЗЛ засобів фізичної терапії. Результати дослідження: розробка алгоритму інформаційної роботи з хворими на хронічне обструктивне захворювання легень. Висновки: фізична терапія посідає важливе місце в комплексному лікуванні хворих на ХОЗЛ. Обов’язковою складовою частиною програм фізичної реабілітації хворих має бути інформаційна складова, що включає блок співбесід, інформаційний блок і блок рекомендацій. Алгоритм інформаційної складової в роботі з хворими на ХОЗЛ може постійно вдосконалюватися, ураховуючи індивідуальні особливості пацієнтів, тяжкість захворювання й етап реабілітації. Поради щодо дотримання способу життя мають бути обґрунтовані й обов’язково включати необхідні дії для їх виконання. Насамперед це стосується припинення паління хворими, дотримання дієти, застосування дихальної гімнастики та, за необхідності, раціональне працевлаштування.
 • Документ
  Формування мотивації до самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності
  (Хмельницький національний університет, 2022) Павлюк, О.; Pavlyuk, O.
  Статтю присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування мотивації досамовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності.Вивчення мотивації до самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійноїдіяльності базувалосяна основних джерелах мотивації як фундаментальних особистісних утвореннях. Було виокремлено п’ять джерел мотивації: внутрішні процеси; інструментальну мотивацію; зовнішню Я-концепцію, внутрішню Я-концепцію; інтерналізацію цілі.У мотиваційній структурі кожного викладача фізичного виховання можуть бути представлені всі джерела мотивації, але найбільший інтерес для нас становила вираженість кожного з них у мотиваційному профілі. Основними напрямами ефективного впливу на посилення мотивації самовдосконалення викладачів було: формування позитивної установки на самовдосконалення у процесі професійної діяльності за допомогою конкретизації вимог до фахівців; формування міцних знань, умінь та навичок, що самі собою є значним фактором розвитку мотивації професійного самовдосконалення та розвитку особистості; актуалізація потреби у професійному зростанні. Головними заходами щодо посилення мотивації викладачів фізичного виховання до самовдосконалення у процесі професійної діяльності було проведення науково-методичних семінарів, тренінгів професійного зростання.Зважаючи на дослідження мотиваційних процесів, ми зробили висновок, що для самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності велике значення має внутрішня мотивація. Результати дослідження вказують на те, що домінуючими у більшості викладачів експериментальної групи є внутрішні мотиви, що свідчить про позитивне ставлення до педагогічної діяльності та високу мотивацію самовдосконалення у процесі професійної діяльності